Skip to content

MR

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)

In het Nederlandse onderwijs is een medezeggenschapsraad (MR) verplicht. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur en heeft regelmatig overleg met de directie van de school. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt.


De MR van de Montessori Campus is verbonden aan het PO gedeelte en bestaat uit vier leden: Coaches Anouk en Hafida, en ouders Nadja Blankevoort-Schmidt en Ingrid Nieuwenhuis. Het VO gedeelte is momenteel vertegenwoordigd via de MR van het MLF. In de toekomst gaan deze MRs nauw samenwerken.


Je kunt de leden van de MR bereiken via Social Schools. In de social schools agenda kun je lezen wanneer de MR vergaderingen plaatsvinden, deze zijn openbaar. Via Social Schools zullen we de agenda en de notulen delen. Tevens worden de notulen hier op de website geplaatst.

Het verschil tussen MR, OR en oudernetwerk

De MR heeft een wettelijke status en richt zich met name op het beleid binnen de school. De ouderraad (OR) biedt hulp bij allerlei activiteiten die in en rondom school plaatsvinden. Dan is er ook nog het oudernetwerk, een groep ouders die wil helpen de ouderbetrokkenheid op het MLF en de Montessori Campus te vergroten (vooralsnog alleen voor het VO, zie infobrief van 9 juni voor meer informatie).